Vietnam Value Hàng Việt Nam, chất lượng cao
HỖ TRỢCập Nhật Vol 66 Mới Nhất

Hướng dẫn cập nhật bài hát Vol 66 mới nhất cho máy 3600 HDMI / máy KOD 3600 03/12/2016 12:00:00

3600 HDMI / KOD 3600

File cập nhật Vol 66 cho máy 3600 HDMI/ KOD 3600- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 66 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật bài hát Vol 66 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các files .OKF trong thư mục 3600HDMI_VOL66 vào usb

- Bước 2: Gắn usb vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600 qua ngõ USB được hỗ trợ tại mặt trước hoặc sau máy và tiến hành cập nhật bài hát

Lưu ý: Cập nhật phần mềm Ver 1.64 cho máy trước khi cập nhật bài hát Vol66

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 66

File cập nhật Vol 65 cho máy 3600 HDMI/ KOD 3600- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 65 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật bài hát Vol 65 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các files .OKF trong thư mục 3600HDMI_VOL65 vào usb

- Bước 2: Gắn usb vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600 qua ngõ USB được hỗ trợ tại mặt trước hoặc sau máy và tiến hành cập nhật bài hát

Lưu ý: Cập nhật phần mềm Ver 1.64 cho máy trước khi cập nhật bài hát Vol65

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 65

File cập nhật Vol 64 cho máy 3600 HDMI/ KOD 3600- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 64 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật bài hát Vol 64 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các files .OKF trong thư mục 3600HDMI_VOL64 vào usb

- Bước 2: Gắn usb vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600 qua ngõ USB được hỗ trợ tại mặt trước hoặc sau máy và tiến hành cập nhật bài hát

Lưu ý: Cập nhật phần mềm Ver 1.64 cho máy trước khi cập nhật bài hát Vol64

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 64

  File cập nhật Vol 63 cho máy 3600 HDMI/ KOD 3600- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 63 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật bài hát Vol 63 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các files .OKF trong thư mục 3600HDMI_VOL63 vào usb

- Bước 2: Gắn usb vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600 qua ngõ USB được hỗ trợ tại mặt trước hoặc sau máy và tiến hành cập nhật bài hát

Lưu ý: Cập nhật phần mềm Ver 1.64 cho máy trước khi cập nhật bài hát Vol63

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 63

  File cập nhật Vol 62 cho máy 3600 HDMI/ KOD 3600- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 62 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật bài hát Vol 62 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các files .OKF trong thư mục 3600HDMI_VOL62 vào usb

- Bước 2: Gắn usb vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600 qua ngõ USB được hỗ trợ tại mặt trước hoặc sau máy và tiến hành cập nhật bài hát

Lưu ý: Cập nhật phần mềm Ver 1.64 cho máy trước khi cập nhật bài hát Vol62

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 62
  File cập nhật Vol 61 cho máy 3600 HDMI/ KOD 3600- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 61 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật bài hát Vol 61 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các files .OKF trong thư mục 3600HDMI_VOL61 vào usb

- Bước 2: Gắn usb vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600 qua ngõ USB được hỗ trợ tại mặt trước hoặc sau máy và tiến hành cập nhật bài hát

Lưu ý: Cập nhật phần mềm Ver 1.64 cho máy trước khi cập nhật bài hát Vol61
Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 61
  File cập nhật Vol 60 cho máy 3600 HDMI/ KOD 3600- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 60 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật bài hát Vol 60 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các files .OKF trong thư mục 3600HDMI_VOL60 vào usb

- Bước 2: Gắn usb vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600 qua ngõ USB được hỗ trợ tại mặt trước hoặc sau máy và tiến hành cập nhật bài hát

Lưu ý: Cập nhật phần mềm Ver 1.64 cho máy trước khi cập nhật bài hát Vol60
Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 60

  File cập nhật Vol 59 cho máy 3600 HDMI/ KOD 3600- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 59 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật bài hát Vol 59 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF trong thư mục HDMI_VOL59 vào usb, cắm usb vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600 qua ngõ USB được hỗ trợ tại mặt sau máy và tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDMI / máy KOD 3600, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 410001.zip giải nén, chép  File 410001.OKF vào usb , cắm vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất.

Lưu ý: Cập nhật phần mềm Ver 1.64 cho máy trước khi cập nhật bài hát Vol59
Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 59
Tải về máy File kích hoạt 

  File cập nhật Vol 58 cho máy 3600 HDMI/ KOD 3600- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 58 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật bài hát Vol 58 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF trong thư mục HDMI_VOL58 vào usb, cắm usb vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600 qua ngõ USB được hỗ trợ tại mặt sau máy và tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDMI / máy KOD 3600, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 410001.zip giải nén, chép  File 410001.OKF vào usb , cắm vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất.

Lưu ý: Cập nhật phần mềm Ver 1.64 cho máy trước khi cập nhật bài hát Vol58
Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 58
Tải về máy File kích hoạt 

  File cập nhật Vol 57 cho máy 3600 HDMI/ KOD 3600- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 57 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật bài hát Vol 57 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF trong thư mục HDMI_VOL57 vào usb, cắm usb vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600 qua ngõ USB được hỗ trợ tại mặt sau máy và tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDMI / máy KOD 3600, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 410001.zip giải nén, chép  File 410001.OKF vào usb , cắm vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất.

Lưu ý: Cập nhật phần mềm Ver 1.63 cho máy trước khi cập nhật bài hát Vol57
Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 57
Tải về máy File kích hoạt 

  File cập nhật Vol 56 cho máy 3600 HDMI/ KOD 3600- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 56 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật bài hát Vol 56 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF trong thư mục HDMI_VOL56 vào usb, cắm usb vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600 qua ngõ USB được hỗ trợ tại mặt sau máy và tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDMI / máy KOD 3600, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 410001.zip giải nén, chép  File 410001.OKF vào usb , cắm vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 56
Tải về máy File kích hoạt 

  File cập nhật Vol 55 cho máy 3600 HDMI/ KOD 3600- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 55 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật bài hát Vol 55 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF trong thư mục HDMI_VOL55 vào usb, cắm usb vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600 qua ngõ USB được hỗ trợ tại mặt sau máy và tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDMI / máy KOD 3600, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 410001.zip giải nén, chép  File 410001.OKF vào usb , cắm vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 55
Tải về máy File kích hoạt 

  File cập nhật Vol 54 cho máy 3600 HDMI/ KOD 3600- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 54 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật bài hát Vol 54 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF trong thư mục HDMI_VOL54 vào usb, cắm usb vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600 qua ngõ USB được hỗ trợ tại mặt sau máy và tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDMI / máy KOD 3600, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 410001.zip giải nén, chép  File 410001.OKF vào usb , cắm vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 54
Tải về máy File kích hoạt 

  File cập nhật Vol 53 cho máy 3600 HDMI/ KOD 3600- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 53 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật bài hát Vol 53 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF trong thư mục HDMI_VOL53 vào usb, cắm usb vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600 qua ngõ USB được hỗ trợ tại mặt sau máy và tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDMI / máy KOD 3600, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 410001.zip giải nén, chép  File 410001.OKF vào usb , cắm vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 53
Tải về máy File kích hoạt 

  File cập nhật Vol 52 cho máy 3600 HDMI/ KOD 3600- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 52 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật bài hát Vol 52 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF trong thư mục HDMI_VOL52 vào usb, cắm usb vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600 qua ngõ USB được hỗ trợ tại mặt sau máy và tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDMI / máy KOD 3600, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 410001.zip giải nén, chép  File 410001.OKF vào usb , cắm vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 52
Tải về máy File kích hoạt 

  File cập nhật Vol 51 cho máy 3600 HDMI/ KOD 3600- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 51 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật bài hát Vol 51 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF trong thư mục VOL51 vào usb, cắm usb vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600 qua ngõ USB được hỗ trợ tại mặt sau máy và tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDMI/ máy KOD 3600, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 410001.zip giải nén, chép File 410001.OKF vào usb , cắm vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 51
Tải về máy File kích hoạt

  File cập nhật Vol 50 cho máy 3600 HDMI/ KOD 3600- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 50 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật bài hát Vol 50 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF trong thư mục VOL50 vào usb, cắm usb vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600 qua ngõ USB được hỗ trợ tại mặt sau máy và tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDMI/ máy KOD 3600, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 410001.zip giải nén, chép File 41001.OKF vào usb , cắm vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 50
Tải về máy File kích hoạt 

  File cập nhật Vol 49 cho máy 3600 HDMI /KOD 3600- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 49 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật bài hát Vol 49 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600 qua ngõ USB được hỗ trợ tại mặt sau máy và tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDMI, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 410001.zip giải nén, chép File 41001.OKF vào usb , cắm vào máy 3600 HMDI / máy KOD 3600, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 49
Tải về máy File kích hoạt 

  File cập nhật Vol 48 cho máy 3600 HDMI - Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 48 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật bài hát Vol 48 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HMDI và tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDMI, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 410001.zip giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb , cắm vào máy 3600 HMDI, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 48
Tải về máy File kích hoạt 

  File cập nhật Vol 47 cho máy 3600 HDMI - Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 47 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật bài hát Vol 47 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HMDI và tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDMI, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 410001.zip giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb , cắm vào máy 3600 HMDI, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 47
Tải về máy File kích hoạt 

  File cập nhật Vol 46 cho máy 3600 HDMI - Miễn Phí  

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 46 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật bài hát Vol 46 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HMDI và tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDMI, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 410001.zip giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb , cắm vào máy 3600 HMDI, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật Vol 46
Tải về máy File kích hoạt 

  File cập nhật Vol 45 cho máy 3600 HDMI - Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 45 cần phải làm 3 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật - phần 1 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HMDI và tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: xóa sạch usb, tiếp tục tải về bản cập nhật - phần 2 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HMDI và tiến hành cập nhật bài hát

- Bước 3: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDMI, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 410001.zip giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb , chép vào usb, cắm vào máy 3600 HMDI, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật phần 1
Tải về máy bản cập nhật phần 2
Tải về máy File kích hoạt 

  File cập nhật Vol 44 cho máy 3600 HDMI - Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 44 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HMDI và tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDMI, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt (410001.okf), chép vào usb, cắm vào máy 3600 HMDI, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật 
Tải về máy File kích hoạt 

Phân Phối & Bảo Hành (Miền Nam)
Trung tâm Dịch vụ Điện tử

162 Phan Đăng Lưu, P.3, Q.PN, TP.HCM

(028) 3844 1387

131 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

(028) 3.999.0124

Thời gian làm việc: 9h - 19h

Phân Phối & Bảo Hành (Miền Trung)
Chi nhánh Công ty MASECO

206 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng

(0236) 364 5588

Thời gian làm việc: 8h - 17h

Phân Phối & Bảo Hành (Miền Bắc)
Công ty TNHH TM ĐIỆN TỬ ARIRANG

46 Phố Nghĩa Đô, P Xuân La, Quận Tây Hồ,TP Hà Nội

(024) 3773 6914

Thời gian làm việc: 8h - 17h