Vietnam Value Hàng Việt Nam, chất lượng cao
HỖ TRỢCập Nhật Vol 66 Mới Nhất

Hướng dẫn cập nhật bài hát Vol 57 mới nhất cho máy 3600 HDD Plus 10/03/2016 12:00:00

Chú ý : Không cập nhật nhầm giữa 3600HDD và 3600HDD Plus 

Các bước cập nhật bài hát mới cho máy 3600HDD PLUS

3600 HDD Plus


  File cập nhật Vol 57 cho máy 3600 HDD Plus- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol56 cần phải làm 3 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật vol 57 - phần 1 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, tắt máy 3600 HDD Plus, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy 3600 HDD Plus, máy sẽ tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: xóa sạch usb, tiếp tục tải về bản cập nhật vol 57 - phần 2 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, tắt máy 3600 HDD Plus,cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy 3600 HDD Plus, máy tiến hành cập nhật bài hát

- Bước 3: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDD Plus, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 1(410001.zip),giải nén, chép File 410001.OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật vol 57 phần 1

Tải về máy bản cập nhật vol 57 phần 2
Tải về máy File kích hoạt  vol 57

  File cập nhật Vol 56 cho máy 3600 HDD Plus- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol56 cần phải làm 3 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật vol 56 - phần 1 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, tắt máy 3600 HDD Plus, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy 3600 HDD Plus, máy sẽ tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: xóa sạch usb, tiếp tục tải về bản cập nhật vol 56 - phần 2 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, tắt máy 3600 HDD Plus,cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy 3600 HDD Plus, máy tiến hành cập nhật bài hát

- Bước 3: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDD Plus, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 1(410001.zip),giải nén, chép File 410001.OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng 

Tải về máy bản cập nhật vol 56 phần 1

 Tải về máy bản cập nhật vol 56 phần 2
Tải về máy File kích hoạt  vol 56

  File cập nhật Vol 55 cho máy 3600 HDD Plus- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol55 cần phải làm 2 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật vol 55 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, tắt máy 3600 HDD Plus, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy 3600 HDD Plus, máy sẽ tiến hành cập nhật bài hát


- Bước 2: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDD Plus, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 1(410001.zip),giải nén, chép File 410001.OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật vol 55

Tải về máy File kích hoạt  vol 55

  File cập nhật Vol 54 cho máy 3600 HDD Plus- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol54 cần phải làm 3 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật vol 54 - phần 1 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, tắt máy 3600 HDD Plus, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy 3600 HDD Plus, máy sẽ tiến hành cập nhật bài hát 
 

 - Bước 2: xóa sạch usb, tiếp tục tải về bản cập nhật vol 54 - phần 2 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, tắt máy 3600 HDD Plus,cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy 3600 HDD Plus, máy tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 3: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDD Plus, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 1(410001.zip),giải nén chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật vol 54 phần 1

Tải về máy bản cập nhật vol 54 phần 2
Tải về máy File kích hoạt  vol 54

  File cập nhật Vol 53 cho máy 3600 HDD Plus- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol53 cần phải làm 3 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật vol 53 - phần 1 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, tắt máy 3600 HDD Plus, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy 3600 HDD Plus, máy sẽ tiến hành cập nhật bài hát 
 

 - Bước 2: xóa sạch usb, tiếp tục tải về bản cập nhật vol 53 - phần 2 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, tắt máy 3600 HDD Plus,cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy 3600 HDD Plus, máy tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 3: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDD Plus, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 1(410001.zip),giải nén chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật vol 53 phần 1

Tải về máy bản cập nhật vol 53 phần 2
Tải về máy File kích hoạt  vol 53

  File cập nhật Vol 52 cho máy 3600 HDD Plus- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol52 cần phải làm 3 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật vol 52 - phần 1 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, tắt máy 3600 HDD Plus, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy 3600 HDD Plus, máy sẽ tiến hành cập nhật bài hát 
 

 - Bước 2: Xóa sạch usb, tiếp tục tải về bản cập nhật vol 52 - phần 2 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, tắt máy 3600 HDD Plus,cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy 3600 HDD Plus, máy tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 3: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDD Plus, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 1(410001.zip),giải nén chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật vol 52 phần 1

Tải về máy bản cập nhật vol 52 phần 2
Tải về máy File kích hoạt  vol 52

  File cập nhật Vol 51 cho máy 3600 HDD Plus- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol51 cần phải làm 5 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật vol 51 - phần 1 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, tắt máy 3600 HDD Plus, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy 3600 HDD Plus, máy sẽ tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: xóa sạch usb, tiếp tục tải về bản cập nhật vol 51 - phần 2 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, tắt máy 3600 HDD Plus,cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy 3600 HDD Plus, máy tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 3: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDD Plus, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 1(410001.zip),giải nén chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

- Bước 4: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDD Plus, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt 2(410001.zip),giải nén chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật vol 51 phần 1

Tải về máy bản cập nhật vol 51 phần 2
Tải về máy File kích hoạt 1 vol 51
Tải về máy File kích hoạt 2 vol 51

  File cập nhật Vol 50 cho máy 3600 HDD Plus- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol50 cần phải làm 3 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật vol 50 - phần 1 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, tắt máy 3600 HDD Plus, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy 3600 HDD Plus, máy sẽ tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: xóa sạch usb, tiếp tục tải về bản cập nhật vol 50 - phần 2 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, tắt máy 3600 HDD Plus,cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy 3600 HDD Plus, máy tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 3: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDD Plus, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt (410001.zip),giải nén chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật vol 50 phần 1 
Tải về máy bản cập nhật vol 50 phần 2 
Tải về máy File kích hoạt vol 50 410001.zip

  File cập nhật Vol 49 cho máy 3600 HDD Plus- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 49 cần phải làm 3 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật vol 49 - phần 1 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, tắt máy 3600 HDD Plus, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy 3600 HDD Plus, máy sẽ tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: xóa sạch usb, tiếp tục tải về bản cập nhật vol 49 - phần 2 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, tắt máy 3600 HDD Plus,cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy 3600 HDD Plus, máy tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 3: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDD Plus, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt (410001.zip),giải nén chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật vol 49 phần 1 
Tải về máy bản cập nhật vol 49 phần 2 
Tải về máy File kích hoạt vol 49 410001.zip

  File cập nhật Vol 48 cho máy 3600 HDD Plus- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 48 cần phải làm 3 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật vol 48 - phần 1 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, tắt máy 3600 HDD Plus, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy 3600 HDD Plus, máy sẽ tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: Xóa sạch usb, tiếp tục tải về bản cập nhật vol 48 - phần 2 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, tắt máy 3600 HDD Plus,cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy 3600 HDD Plus, máy tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 3: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDD Plus, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt (410001.zip),giải nén chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật vol 48 phần 1
Tải về máy bản cập nhật vol 48 phần 2 
Tải về máy File kích hoạt vol 48 410001.zip

  File cập nhật Vol 47 cho máy 3600 HDD Plus- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 47 cần phải làm 3 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật vol 47 - phần 1 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, tắt máy 3600 HDD Plus, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy 3600 HDD Plus, máy sẽ tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: Xóa sạch usb, tiếp tục tải về bản cập nhật vol 47 - phần 2 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, tắt máy 3600 HDD Plus,cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy 3600 HDD Plus, máy tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 3: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDD Plus, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt (410001.zip),giải nén chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật vol 47 phần 1 
Tải về máy bản cập nhật vol 47 phần 2 
Tải về máy File kích hoạt vol 47 410001.zip

  File cập nhật Vol 46 cho máy 3600 HDD Plus- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 46 cần phải làm 3 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật - phần 1 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus và tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: Xóa sạch usb, tiếp tục tải về bản cập nhật - phần 2 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus và tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 3: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDD Plus, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt (410001.zip),giải nén chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm vào máy 3600 HDD Plus, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy bản cập nhật phần 1
Tải về máy bản cập nhật phần 2
Tải về máy File kích hoạt 410001.zip

  File cập nhật Vol 45 cho máy 3600 HDD Plus- Miễn Phí 

 Chú ý: Để cập nhật bài hát vol 45 cần phải làm 3 bước : 

- Bước 1: Tải bản cập nhật - phần 1 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus và tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 2: Xóa sạch usb, tiếp tục tải về bản cập nhật - phần 2 về máy vi tính, giải nén, chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm usb vào máy 3600 HDD Plus và tiến hành cập nhật bài hát 

- Bước 3: Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy tắt máy 3600 HDD Plus, xóa sạch usb, tiếp tục tải về File kích hoạt (410001.zip),giải nén chép toàn bộ các File .OKF vào usb, cắm vào máy 3600 HDD Plus, mở máy, tiến hành kích hoạt, hoàn tất. 

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về bản cập nhật phần 1
Tải về bản cập nhật phần 2
Tải về File kích hoạt
  File cập nhật Vol 44 cho máy 3600HDD Plus Tải về máy

  File cập nhật Vol 43 cho máy 3600HDD Plus 

 Chú ý: Bản cập nhật này dành cho các máy chưa cập nhật các bản 42.1 | 42.2 | 42.3, nếu máy đã cập nhật đến bản 42.3 thì không cần cập nhật phiên bản này, nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về máy
  File cập nhật Vol 42.3 cho máy 3600HDD Plus Tải về máy
  File cập nhật Vol 42.2 cho máy 3600HDD Plus Tải về máy
  File cập nhật Vol 42.1 cho máy 3600HDD Plus Tải về máy
  File cập nhật Vol 42 cho máy 3600HDD Plus Tải về máy
  File cập nhật Vol 41 cho máy 3600HDD Plus Tải về máy
  File cập nhật Vol 40 cho máy 3600HDD Plus Tải về máy
  File cập nhật Vol 39 cho máy 3600HDD Plus Tải về máy
  File cập nhật Vol 38 cho máy 3600HDD Plus Tải về máy
  File cập nhật Vol 37 cho máy 3600HDD Plus Tải về máy

Phân Phối & Bảo Hành (Miền Nam)
Trung tâm Dịch vụ Điện tử

162 Phan Đăng Lưu, P.3, Q.PN, TP.HCM

(028) 3844 1387

131 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

(028) 3.999.0124

Thời gian làm việc: 9h - 19h

Phân Phối & Bảo Hành (Miền Trung)
Chi nhánh Công ty MASECO

206 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng

(0236) 364 5588

Thời gian làm việc: 8h - 17h

Phân Phối & Bảo Hành (Miền Bắc)
Công ty TNHH TM ĐIỆN TỬ ARIRANG

46 Phố Nghĩa Đô, P Xuân La, Quận Tây Hồ,TP Hà Nội

(024) 3773 6914

Thời gian làm việc: 8h - 17h